Neki diuretici je bolje za hipertenziju, Discover the world's research

(PDF) Današnje mjesto diuretika u liječenju hipertenzije

Literatura Izrazito su pogodni u liječenju starijih, crnaca, izolirane sistoličke hipertenzije i zatajivanju srca. U metaanalizama je pokazano da sniženje arterijskog tlaka per se smanjuje incidenciju kardiovaskularnih događaja. Sniženje arterijskog tlaka za 10 mmHg, neovisno o vrsti lijeka, značajno smanjuje incidenciju moždanog udara i hipertenzija što treba pulsirati događaja.

Iako su zadnjih godina zapostavljeni zbog svoje niske cijene te blagih, ali prolaznih nuspojava, diuretike moramo upotrebljavati kao osnovu liječenja arterijske hipertenzije.

Uvod Diuretici su i danas temeljni lijekovi u liječenju arterijske hipertenzije, iako im je povijesno značenje mnogo važnije. Kao i ostali lijekovi, zauzimaju ravnopravno mjesto među skupinama antihipertenziva diuretici, beta-blokatori, antagonisti kalcija, inhibitori enzima konvertaze angiotenzina - ACE-I, inhibitori angiotenzinskih receptora - ARB te antihipertenzivi s centralnim djelovanjem. Dugi niz godina bili su kamen temeljac u terapiji blage i umjerene arterijske hipertenzije 1.

Kako su se granične vrijednosti 'normalnog' arterijskog tlaka sve više neki diuretici je bolje za hipertenziju, a na osnovi rezultata provedenih kliničkih studija 2tako su se i diuretici sve manje primjenjivali u monoterapiji arterijske hipertenzije.

hipertenzija art life lyon hart hipertenzija

Najčešća je bila uporaba u kombinacijama s drugim lijekovima ili kao ravnopravna sastavnica fiksnih kombinacija lijekova, najčešće dvaju. Era ovih lijekova u užem smislu počela je Drugi je korak bilo opažanje da sulfonamidi inhibiraju anhidrazu ugljične kiseline, što je dovelo do sinteze acetazolamida, dok je neki diuretici je bolje za hipertenziju potentni peroralni diuretik, klorotijazid proizveden Novi sintetizirani snažniji diuretici zamijenili su stare živine spojeve, pa se u modernoj farmakoterapiji upotrebljavaju furosemid, bumetanid, piretanid poglavito za izazivanje kratkotrajne diureze, a za dugotrajnu uporabu dijelom i s vazodilatativnim i antihipertenzivnim učinkom hidroklorotijazid najčešća sastavnica kombiniranih antihipertenzivahidrofumetazon, kvinetazon,metolazon, klortalidon, politijazid.

Posebne skupine su diuretici koji štede kalij amilorid i triamteren, najčešće upotrebljavani u fiksnim kombinacijama s tijazidskim diureticima, premda ih u nekim zemljama upotrebljavaju u monoterapiji hipertenzije te antagonisti aldosterona spironolakton i kanrenoat.

O djelovanju diuretika Diuretici pospješuju filtraciju, apsorpciju i sekreciju elektrolita u bubrezima, premda je njihovo djelovanje izraženo i na krvnim žilama u smislu vazodilatacije, što je davno potvrđeno našim istraživanjima 4 te mijenjanje koncentracije kalcija. Potvrđeno je i da je povoljno djelovanje indapamida na sniženje arterijskog tlaka posljedica inhibicije kalcija u stijenci krvnih žila čime se objašnjava njegov protektivni i antihipertenzivni učinak 5.

neki diuretici je bolje za hipertenziju sda aplikacija hipertenzija

Diuretici utječu na filtracijski tlak izazivajući sustavni pad arterijskog tlaka čime podupiru konstrikciju aferentnih arteriola što izaziva smanjenje funkcionalnog protoka kroz bubrege.

Navedeni mehanizam je temeljan pri nastanku prerenalne azotemije, a otkriva ga značajno veće povećanje vrijednosti ureje u odnosu na vrijednosti kreatinina. Naime, budući da je ureja difuzibilnija, svako stanje koje značajno smanjuje intraarterijski volumen može izazvati prerenalnu azotemiju.

Stoga, porast ureje prilikom primjene diuretika ne treba uvijek tumačiti nefrotoksičnošću diuretika. Ovo je važno pri uporabi snažnijih diuretika, koji se kod nas još uvijek primjenjuju u liječenju hipertenzivnih hitnih stanja, dakle kao antihipertenzivi, a zanemariv je uz primjenu diuretika s primarnim 'antihipertenzivnim' učincima, kakav je primjerice klortalidon.

Diuretici u smjernicama za liječenjearterijske hipertenzije Korisnost liječenja nekim lijekom može se procijeniti incidencijom ili pogoršanjem bolesti s dodatnim prognostičkim učinkom kao što su dijabetes, kronična bubrežna bolest ili utjecaj na metaboličke promjene kolesterol, mokraćna kiselina.

Arterijska hipertenzija uzrokovana lijekovima - 1. dio

Tijekom posljednjih tridesetak godina periodično izlaze nove smjernice o dijagnostici i liječenju arterijske hipertenzije. Najpoznatije su u izdanju neki diuretici je bolje za hipertenziju The joint national committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure JNC; sedam izdanja, posljednje Od U dosadašnjim smjernicama diuretici su isticani kao temeljni, lijekovi prvog izbora, u liječenju arterijske hipertenzije.

Međutim, noviji randomizirani, kontrolirani, klinički pokusi koji su testirali antihipertenzivne učinke diuretika u odnosu na neki diuretici je bolje za hipertenziju ili u odnosu na druge kategorije antihipertenziva, bilo neki diuretici je bolje za hipertenziju monoterapiji ili u kombinacijama, značajno su promijenili ranije stavove.

Hrvatsko društvo za arterijsku hipertenziju godinama se zalagalo i podupiralo te propagiralo mišljenja o važnosti diuretika kao lijekova prvog izbora 7. Primjerenost navedenih stavova potvrdili su rezultati velikog istraživanja pod akronimom ALLHAT The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trialkojim je potvrđena učinkovitost klortalidona u snižavanju sistoličkog arterijskog tlaka dijastolički je najbolje snižavao amlodipin 8, 9.

Bolesnici koji bi prema vrijednostima sistoličkog i dijastoličkog arterijskog tlaka pripadali različitim kategorijama težine arterijske hipertenzije, trebaju se prilikom procjene ukupnog kardiovaskularnog rizika kategorizirati na temelju vrijednosti višeg tlaka. Ponovno se uvodi pojam sistolička hipertenzija. Ako je sistolička hipertenzija udružena s nižim dijastoličkim tlakom, to se smatra većim kardiovaskularnim rizikom.

Visinu arterijskog tlaka treba razmatrati fleksibilno uzimajući u obzir ukupnost kardiovaskularnog rizika. Stavovi JNC-7 su: a U osoba starijih od 50 godina sistolički je tlak mnogo važniji čimbenik rizika za razvoj kardiovaskularnih komplikacija od visine dijastoličkog tlaka.

Liječenje povišenog krvnog tlaka

Danas su jedino randomizirane studije koje se bave fatalnim i nefatalnim ishodima, prihvaćene neki diuretici je bolje za hipertenziju najjači dostupni dokazi o korisnosti pojedinog liječenja u hipertenziji, premda i one mogu imati ograničenja. Naime, u studijama se lijekovi nastavljaju primjenjivati bez obzira na njihovu djelotvornost glede liječenja arterijskog tlaka.

U praksi je međutim stanje sasvim drugačije. Liječnik, čim primijeti nedjelotvornost jednog lijeka, prelazi na drugi.

MSD priručnik dijagnostike i terapije: Arterijska hipertenzija

Drugo ograničenje studija je kratkoća trajanja. Što znači trajanje studije od nekoliko godina kad je liječenje sredovječnih hipertoničara uglavnom doživotno. Korisnost liječenja može se procjenjivati s obzirom na oštećenje ciljnih organa, kao krajnjeg ishoda liječenja, međutim oni imaju ograničenu vrijednost u odnosu na 'teške' krajnje ishode neki diuretici je bolje za hipertenziju ili nefatalni infarkt miokarda, moždani udar, kardiovaskularna i sveukupna smrtnost.

Korisnost liječenja nekim lijekom može se procijeniti incidencijom ili pogoršanjem bolesti neki diuretici je bolje za hipertenziju dodatnim prognostičkim učinkom kao što su dijabetes, kronična bubrežna bolest ili utjecaj na metaboličke promjene kolesterol, mokraćna kiselina.

koji se liječi od hipertenzije

Nije svejedno ako neki lijek snizuje arterijski tlak, a istodobno neki diuretici je bolje za hipertenziju incidenciju npr. Zato su nam u procjeni određenog načina liječenja korisne metaanalize, ali one nisu apsolutno točne jer su to zapravo Usporedba drugih skupina i diuretika U velikoj metaanalizi 10 studija s više od Sniženje vrijednosti arterijskog tlaka bilo je slično među različitim skupinama, ali s obzirom na krajnje ishode antagonisti hipertenzija ekvator su se hipertenzija bubrežne hidronefroze nešto boljima u zaštiti od moždanog udara, ali i manje učinkoviti u razvoju srčanog zatajivanja.

Rezultati su bili slični u dijabetičara i nedijabetičara Novija studija ASCOT Anglo-Scandinaviodnosu an Cardiac Outcomes Trial koja nije bila uključena u ovu analizu dala je dodatne informacije o komparativnoj učinkovitosti liječenja započetog bilo beta-blokatorom s diuretikom ili bez njega, prema amlodipinu s ACE-I ili bez njega Izračunani zajednički rizik, u odnosu na mogući korisni učinak, bio je jednak za ukupnu i kardiovaskularnu smrtnost i koronarnu bolest, dok je primijećen trend manje učinkovitosti ACE-I u prevenciji moždanog udara i zatajenja srca.

Studije koje su uspoređivale ACE-I s diureticima nisu uvijek dale neki diuretici je bolje za hipertenziju rezultate. U jednoj australskoj studiji hipertoničari koji su uzimali ACE-I imali su smanjen broj kardiovaskularnih događaja u usporedbi s onima randomiziranim na tijazidske diuretike Razlika je bila malena, opažena samo u muškaraca, a značajna samo kada su bili uključeni ponavljani događaji.

Klortalidon se pokazao sličan lizinoprilu u incidenciji koronarne bolesti u studiji ALLHAT, a incidencija moždanog udara učinci mozga hipertenzije zatajenja srca bila je značajno niža u skupini na klortalidonu Čak je u toj skupini postignuto i veće sniženje arterijskog tlaka.

Usporedne randomizirane studije pokazale su da je za slično sniženje arterijskog tlaka, bez obzira na primijenjeni lijek, incidencija kardiovaskularnih događaja bila gotovo jednaka.

neki diuretici je bolje za hipertenziju stupanj 3 hipertenzija laid invalidnost

Proizlazi da je važnije snižavanje arterijskog tlaka per se od primijenjenog lijeka. Metaanalize su pokazale da svako snižavanje arterijskog tlaka od 10 mmHg, neovisno o upotrijebljenom lijeku, značajno smanjuje incidenciju moždanog udara i koronarnih događaja Neki antihipertenzivi mogu imati i specifičan utjecaj na pojedine korisne učinke neovisne o sniženju arterijskog tlaka, npr.

Nasuprot tomu, blokatori kalcija slabiji su u zaštiti od novonastalog zatajivanja srca u usporedbi s beta-blokatorima i diureticima te prema ACE-I i ARB. Smjernice JNC-7 iz Oni su poglavito pogodni u bolesnika s kongestijskim zatajenjem srca, u starijih hipertoničara i izoliranoj sistoličkoj hipertenziji.

Kako se u većine hipertoničara ciljni arterijski tlak ne može postići monoterapijom, pribjegava se raznim kombinacijama lijekova, gdje su diuretici gotovo uvijek prisutni u jednom dijelu kombinacija. Već je spomenuto da uz diuretsko djelovanje tijazidi imaju i vazodilatacijsko djelovanje na stijenku krvnih žila, što je slabo prepoznato.

Potrošnja diuretika i antihipertenziva u RH povećaj sliku Potrošnja neki diuretici je bolje za hipertenziju s godinama opada, a oni se odavno ne nalaze među deset najpropisivanijih lijekova. Treba naglasiti farmakoekonomsku isplativost tijazidskih diuretika jer su to lijekovi izrazito niske cijene i da bi se 'kupila' jedna godina života, moramo potrošiti gotovo neznačajna sredstva u odnosu na druge, znatno skuplje antihipertenzive. Dakle, njihova je dodatna prednost niska cijena, a to je u našem društvu često kočnica umjesto prednost u primjeni ove skupine lijekova neki diuretici je bolje za hipertenziju 1.

Primjena diuretika Jedna od grešaka je i primjena diuretika svaki drugi ili treći dan.

Tretman visokog krvnog pritiska kod odraslih

Tijazid se u pravilu primjenjuje svakodnevno, ali u najnižoj efektivnoj dozi. Pri nižoj dozi nuspojave su manje izražene hipokalemija, hiperglikemija, hiperkolesterolemija, hiperuricemija. Često se griješi primjenom diuretika Henleove petlje u liječenju arterijske hipertenzije, umjesto tijazidskih diuretika ili diuretika koji štede kalij premda su i ovi nešto neki diuretici je bolje za hipertenziju u odnosu na tijazide klortalidon ili indapamid.

Klortalidon je diuretik davan u najvećem broju dvostruka slika hipertenzija i on je temeljni diuretik, a uz njega je hidroklorotijazid kojeg u Hrvatskoj nema kao samostalnog lijeka, ali ga ima u fiksnim kombinacijama.

Furosemid se uglavnom rabi u hipertoničara sa znatnije oštećenom funkcijom bubrega gdje tijazidi praktički ne djeluju, ili u hipertoničara s kongestijskimzatajenjem srca gdje je nužna brža i izdašnija diureza.

Međutim, u tom slučaju ukupnu dozu furosemida valja primijeniti dvokratno ili čak u tri navrata djeluje to duže i bolje što se duže zadržava u unutrašnjem dijelu Henleove petlje.

Jedna od grešaka je i primjena diuretika svaki drugi ili treći dan. Smanjeni unos soli trebalo bi staviti na prvo mjesto jer sol poništava antihipertenzivno djelovanje diuretika.

Arterijska hipertenzija uzrokovana lijekovima - 1. Josip Vincelj dr. Arterijska hipertenzija vodeći je čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti. Broj bolesnika s arterijskom hipertenzijom u stalnom je porastu. Povećanje broja hipertoničara povezano je sa starenjem populacije i  povećanjem prevencije pretilih osoba.

Nuspojave Osim nepopularnosti tijazida zbog malog 'interesa' farmaceutske industrije zbog njihove niske cijene, diuretici su zapostavljeni i zbog 'razvikanih' metaboličkih nuspojava, poglavito glikemije. Utjecaj na glikemiju je moguć, ovisan je o dozi i vremenski je ograničen. Često je u kliničkim ispitivanjima statistički značajan, ali bez kliničkog učinka. Izazivanje hipokalemije jedan je od mehanizama hipoglikemije pa na to treba obratiti pažnju pri odabiru doze i kombinacije s drugim lijekovima.

Zaključak Tijazidski diuretici su izrazito pogodni u liječenju starijih, kod izolirane sistoličke hipertenzije i hipertenzije pri zatajenju srca.

Današnje mjesto diuretika u liječenju hipertenzije - noncestrealite.com

Tijazidski diuretici temeljni su lijekovi u liječenju arterijske hipertenzije. U bolesnika s latentnom glikemijom mogu podići nivo glukoze u krvi i izazvati neki diuretici je bolje za hipertenziju šećernu bolest, blažu hipokalemiju i blagu hiperuricemiju i hiperkolesterolemiju, pa je proaterosklerotski učinak moguć, ovisan o dozi i prolazan. Tijazidski diuretici su izrazito pogodni u liječenju starijih, kod izolirane sistoličke hipertenzije i hipertenzije pri zatajenju srca.

Literatura 1. Hypertension detection and follow-up program. The effect of treatment on mortality in "mild" hypertension: results of the Hypertension detection and follow-up Program. N Engl J Med ; Effects of intensive blood pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment HOT randomised trial. Lancet ; O liječenju diureticima. Single versus double doses of hydrochlorothiazide in the management of moderate arterial hypertension.

  1. Najčešća je hipertenzija kojoj se ne zna uzrok primarna, esencijalna ; hipertenzija poznata uzroka sekundarna najčešće je udružena s bubrežnim bolestima.
  2. Kombinacije lijekova Kako se liječi povišeni krvni tlak?
  3. (PDF) Današnje mjesto diuretika u liječenju hipertenzije
  4. Kada se stavi stupanj 3 hipertenzija rizik 4
  5. Netretirana hipertenzija povećava napor kome su izloženi srce i arterije, što konačno dovodi do njihovog oštećenja.

Iug Physiol Pharm Acta ; Diuretics: from classical carbonic anhydrase inhibitors to novel applications of the sulfonamides. Curr Pharm Des ; Eur Heart J ; Glasnik Hrvatskog društva za hipertenziju broj 21 iz Diuretici su sigurno antihipertenzivi prvog izbora.

Success and predictors of blood pressure control in diverse North American settings: the antihypertensive and lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial ALLHAT.

Prehrana po bolestima

J Clin Hypertens ; Major outcomes in moderately hypercholesterolemic, hypertensive patients randomized to pravastatin vs usual care. JAMA ; Blood pressure lowering treatment trialists collaboration: Effect of different blood-pressure-lowering regimens on major cardiovascular events: results of prospectively- designed overviews of randomised trials.

Blood pressure lowering treatment trialists collaboration: Effect of different blood-pressure-lowering regimens on major cardiovascular events in individuals with or without diabetes mellitus. Arch Intern Med ; Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendro.

Današnje mjesto diuretika u liječenju hipertenzije

A calcium antagonists versus a non-calcium antagonists hypertension treatment strategy for patients with coronary artery disease. JAMA ; A comparison of outcomes with angiotensin enzyme converting inhibitor and diuretics for hypertension in the elderly.

Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium neki diuretici je bolje za hipertenziju blocker vs diuretics.

Angiotensinconverting enzyme inhibitors and calcium chanel blockers for coronary heart disease and stroke prevention.

hipertenzija i visoki kat zatajenja bubrega i hipertenzije

Hypertension ; Blood pressure lowering treatment trialist collaboration. Blod pressure dependent and independent effects of agents that inhibit the renin-angiotensin system. J Hypertension ;

Važne informacije