Standardi skrbi s hipertenzijom

Obrazac hospitalizacije zbog rehabilitacije 3. Prijava zaraznih bolesti. Prijava ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija vezanih uz prikupljanje ili transfuziju krvi, odnosno krvnih pripravaka. Prijava ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija vezanih uz medicinsku oplodnju. Obrazac potvrde o smrti. Obrazac o podacima o osobama s invaliditetom. Prijava nuspojava lijekova.

Prijava štetnih događaja vezanih uz medicinske proizvode. Prijava ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija vezanih uz presađivanje tkiva. Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene ustanove mora provoditi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije u skladu s važećim propisima.

Postupanje s medicinskom dokumentacijom osoba s duševnim smetnjama mora biti u skladu s standardi skrbi s hipertenzijom propisima.

Navigacijski izbornik

Vođenje medicinske dokumentacije vezane uz transplantacijsku medicinu mora biti u skladu s važećim propisima. Korištenje telemedicine u postupku donošenja intervencijskih, dijagnostičkih i terapijskih odluka kao i u davanju preporuka na temelju podataka, dokumenata ili drugih informacija preko telekomunikacijskog sustava mora biti u skladu s važećim propisima.

Svi podaci i informacije o pacijentu korištene u standardi skrbi s hipertenzijom standardi skrbi s hipertenzijom, podliježu propisima o zaštiti osobnih podataka i tajnosti podataka koji se odnose i na sve ostale medicinske podatke i dokumente vezane uz pacijenta. Zaštita podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske regulirana je posebnim propisima.

Članak 7.

Zdravstvena ustanova, trgovačko društvo i privatni zdravstveni radnik moraju osigurati da svaki pacijent može ostvariti svoja prava prilikom korištenja zdravstvene zaštite, i provoditi sve potrebne mjere za zaštitu tih prava u skladu s važećim propisima. Zaštita prava osoba s duševnim smetnjama mora biti osigurana u skladu s važećim propisima. On mora uključivati politiku i postupke koji se odnose na sljedeće: 4.

Pravo na suodlučivanje i iznimka od prava na suodlučivanje. Pravo na obaviještenost. Pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka. Zaštitu pacijenta koji nije sposoban dati pristanak.

Zaštitu pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje. Zahvate na ljudskom genomu. Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji. Pravo na povjerljivost. Pravo na održavanje osobnih kontakata.

Hipertenzija: Nerijetko bez simptoma, ali sa pogubnim ishodom (14.04.2018.)

Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove. Pravo na privatnost. Pravo na naknadu štete.

Postupak obavješćivanja pacijenata uključuje pisane obavijesti o visokorizičnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima definiranim od zdravstvenih radnika.

Pisana obavijest o preporučenom visokorizičnom dijagnostičkom, odnosno terapijskom postupku mora sadržavati naziv i opis postupka, dobrobiti, rizike i zamjenske postupke, ako postoje, izjavu pacijenta ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika da je postupak bio objašnjen, potpis odgovornog liječnika za obavljanje postupka, potpis pacijenta ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika i datum kad je standardi skrbi s hipertenzijom ili njegov zakonski zastupnik, odnosno skrbnik potpisao pristanak.

Način davanja pristanka vezan uz transplantacijsku medicinu mora biti u skladu s važećim propisima. Način davanja pristanka vezan uz medicinsku oplodnju mora biti u skladu s važećim propisima. Način davanja pristanka vezan uz telemedicinske usluge mora biti u skladu s važećim propisima.

Zdravstvena ustanova mora imati dokumentirani postupak za podnošenje pritužbe koji osigurava sljedeće: 4. Popis osoba za kontakt. Sustavan pregled i rješenje o pritužbi od ravnatelja ili pisano delegiranje ove funkcije na prikladnu osobu ili povjerenstvo. Postupak upućivanja pitanja o kvaliteti skrbi Povjerenstvu za unutarnji nadzor. Određivanje razumnog vremenskog roka za sustavan pregled i odgovor na pritužbu. Rješenje o pritužbi koje mora biti u pisanom obliku i upućeno pacijentu.

Rješenje o pritužbi mora standardi skrbi s hipertenzijom sljedeće: 4. Osobu za kontakt u zdravstvenoj ustanovi.

Poduzete korake u istrazi. Rezultate postupka pritužbe.

Digitalni tlakomjer Konvencionalni tlakomjer Krvni tlak je tlak kojim krv djeluje na stijenke krvnih žila arterija u svakom dijelu tijela. Krv teče kroz krvne žile upravo zato što se nalazi pod određenim tlakom.

Datum završetka. Zdravstvena ustanova smije koristiti ograničavanje i odvajanje nasilnog ili samodestruktivnog pacijenta s duševnim smetnjama u skladu s važećim propisima. Zdravstvena ustanova, trgovačko društvo i privatni zdravstveni radnik moraju procijeniti koliko se dobro poštuju prava pacijenata tako da redovito provode ankete o iskustvu i zadovoljstvu pacijenata i jednom godišnje provedu njihovu analizu: 4. Anketa o iskustvu i zadovoljstvu pacijenata za zdravstvene ustanove.

Hipertenzija kod djece Povišen krvni tlak u djece i standardi skrbi s hipertenzijom nedovoljno se otkriva, prije svega zato što se ne misli na krvni tlak i rijetko se mjeri Povišen krvni tlak ili arterijska hipertenzija uvriježeno se smatra bolešću odraslih, s učestalošću od 25 do 40 posto među odraslim stanovništvom. Danas je jedan od četiri najčešća rizična čimbenika za pobolijevanje i smrtnost od kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i bolesti bubrega, a prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji SZO i vodeći uzrok smrtnosti današnjice. Na liječenje povišenoga krvnog tlaka odvaja se znatan iznos iz zdravstvenih fondova u cijelom svijetu. Tako su antihipertenzivi lijekovi za liječenje povišena krvnog tlaka redovito među prva tri najčešće propisivana lijeka, kako u nas, tako i u svijetu. Dok su ti podaci više-manje svima znani, manje je poznato da hipertenzija nije rijetka ni u dječjoj populaciji, jer zahvaća oko pet posto djece.

Anketa o iskustvu i zadovoljstvu pacijenata za liječničke ordinacije. Zdravstvena ustanova mora jednom godišnje provesti anketu i analizu o zadovoljstvu osoblja radnim uvjetima, organizacijom rada i kulturom komunikacije.

Članak 8.

 • Через несколько секунд тот отодвинулся.

 • D kardio liječenje hipertenzije
 • 79 Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene
 • Hipertenzija kod djece

Zdravstvena ustanova mora imati opći akt kojim se utvrđuju mjere, obveze i odgovornosti za sprječavanje, suzbijanje i praćenje bolničkih infekcija u skladu s važećim propisima. Stacionarna zdravstvena ustanova mora imati dokumentirani plan, program i postupke za obavljanje mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija koji uključuju učestalost praćenja visokorizičnih i ostalih područja djelatnosti te način evidentiranja bolničkih infekcija.

Mjere za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija uključuju: 5.

 • Hipertenzija analoga lijek
 • Просто не ожидала ничего подобного, в особенности после таких трудов и волнений.

 • Надеюсь, это не жестокая шутка.

 • Upotrebu u pijavica hipertenzije
 • Koji alat je bolje za hipertenziju
 • Наконец ряженый монах захохотал.

 • Krvni tlak – Wikipedija

Pregled, trijaža i sanitarna obrada pacijenata pri prijmu na bolničko liječenje te mikrobiološka i epidemiološka obrada pacijenta prema kliničkim indikacijama. Provedba sanitarno-higijenskih postupaka pri radu te ponašanje zaposlenika, pacijenata i posjetitelja unutar zdravstvene ustanove.

Čišćenje, pranje, provjetravanje radnih prostorija i pripadajuće opreme. Higijena i standardi skrbi s hipertenzijom ruku, kože, sluznica. Dezinfekcija instrumenata, medicinskog pribora i okoline. Sterilizacija opreme i pribora za medicinske postupke. Aseptični i higijenski postupci pri radu. Prikupljanje, razvrstavanje, pranje, sterilizacija i transport bolničkog rublja.

Osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane, uključujući vodu za piće te sanitarno-tehničkih i standardi skrbi s hipertenzijom uvjeta pripreme, čuvanja i podjele hrane.

Osiguranje zdravstvene ispravnosti i kvalitete vode za potrebe hemodijalize. Osiguranje kvalitete zraka u umjetno ventiliranim prostorima. Dezinsekcija i deratizacija. Zbrinjavanje infektivnog otpada. Rano otkrivanje, izolacija i liječenje osoba oboljelih od bolničke infekcije. Praćenje učestalosti bolničkih infekcija u odnosu na vrstu infekcije, uzročnike, populaciju pacijenata, primjenu dijagnostičkih ili terapijskih postupaka.

Praćenje učestalosti rezistencije pojedinih vrsta mikroorganizama, praćenje potrošnje antibiotika te formiranje liste rezervnih antibiotika. Provedba preventivnih i specifičnih mjera imunizacija, kemoprofilaksa, seroprofilaksa te mikrobiološka kontrola osoblja i nežive sredine u epidemiološkoj indikaciji.

Osiguranje higijensko-tehničke ispravnosti objekta, opreme i instalacija sukladno medicinskim potrebama. Trajna izobrazba svih zdravstvenih i nezdravstvenih radnika o sprečavanju, suzbijanju i praćenju bolničkih infekcija te trajna izobrazba članova bolničkog povjerenstva za kontrolu bolničkih infekcija, posebno članova tima za kontrolu bolničkih infekcija.

Stacionarna zdravstvena ustanova mora imati bolničko povjerenstvo za kontrolu infekcija i tim za kontrolu bolničkih infekcija. Bolničko povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija mora najmanje jednom godišnje procijeniti program sprječavanja, suzbijanja i praćenja bolničkih infekcija i proslijediti tu procjenu povjerenstvu za unutarnji nadzor.

Bolničko povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija mora odmah o pojavi epidemije izvijestiti povjerenstvo za unutarnji nadzor i ravnatelja bolničke zdravstvene ustanove koji odmah izvješćuje ministra nadležnog za zdravstvo i Povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija ministarstva. Bolničko povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija mora izraditi godišnje izvješće o epidemiji bolničkih infekcija u bolničkoj standardi skrbi s hipertenzijom ustanovi te o tome izvijestiti povjerenstvo za unutarnji nadzor i ravnatelja bolničke zdravstvene ustanove koji o tome izvješćuje ministra nadležnog za zdravstvo i Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija ministarstva.

Николь махнула друзьям последний раз, когда вода достигла ее груди. Вода оказалась холодней, чем ожидала Николь.

Tim za kontrolu bolničkih infekcija mora se svakodnevno baviti provedbom, praćenjem i nadziranjem mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Članak 9. Zdravstvena ustanova mora voditi evidenciju o umrlim osoba i izvršenim obdukcijama te utvrditi uzrok smrti svake osobe i izvršiti obdukciju u skladu s važećim propisima. Ravnatelj zdravstvene ustanove mora svaka tri mjeseca ministru nadležnom za zdravstvo podnijeti pisano izvješće o broju umrlih osoba i broju izvršenih obdukcija.

Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene ustanove mora voditi registar o umrlim osobama u skladu s važećim propisima. Zdravstvena ustanova mora utvrditi uzrok smrti svake osobe: 6. Smrt svake osobe mora biti pojedinačno analizirana na stručnom kolegiju one djelatnosti zdravstvene ustanove gdje standardi skrbi s hipertenzijom osoba umrla. Medicinska dokumentacija umrle osobe uz standardi skrbi s hipertenzijom stručnog kolegija i nalaz specijalista patalogije, ako je izvršena obdukcija, mora biti dostavljena Povjerenstvu za unutarnji nadzor najkasnije u roku od sedam dana od dana nastupa smrti.

Povjerenstvo za unutarnji nadzor mora razmotriti svu pristiglu medicinsku dokumentaciju, mišljenje stručnog kolegija i nalaz specijalista patologije i zaključno mišljenje o smrti svake osobe pojedinačno dostaviti ministru nadležnom za zdravstvo najkasnije do konca mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je smrt nastupila.

Članak Zdravstveni radnik koji dolazi u doticaj s standardi skrbi s hipertenzijom ili korisnikom lijeka mora izvijestiti o nuspojavi ili sumnji na nuspojavu lijeka Agenciju za lijekove i medicinske proizvode HALMED u skladu s važećim propisima. Korisnik medicinskog proizvoda mora izvijestiti o štetnom događaju vezanom uz medicinski proizvod HALMED u skladu s važećim propisima. Zdravstvena ustanova i trgovačko društvo moraju provoditi unutarnji nadzor vlastitih postupaka te posljedičnu primjenu popravnih i preventivnih radnji i provjeru njihove učinkovitosti.

Zdravstvena ustanova i trgovačko društvo moraju imati dokumentirani postupak standardi skrbi s hipertenzijom obavljanje unutarnjeg nadzora. Unutarnji nadzor mora uključivati navedene aktivnosti svakog pojedinog odjela i službe u unaprijed dogovorenim razdobljima, koja ne prelaze rok od godine dana, i podataka vezanih uz te nadzore.

Krvni tlak

Osoba e koja provodi unutarnji nadzor ne smije biti zaposlenik odjela ili službe u kojoj se unutarnji nadzor provodi. Zdravstvene ustanove s više od 40 zaposlenih radnika moraju ustrojiti posebnu jedinicu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, osnovati povjerenstvo za unutarnji standardi skrbi s hipertenzijom i imenovati pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor, a druge zdravstvene ustanove, trgovačka društva i privatni zdravstveni radnici moraju odrediti odgovornu osobu za kvalitetu zdravstvene zaštite standardi skrbi s hipertenzijom skladu s važećim propisima.

Zdravstvena ustanova i trgovačko društvo moraju imati dokument e u kojem je definiran sustav osiguranja i unapređenja kamenika hipertenzija zdravstvene zaštite i sustav sigurnosti pacijenata i osoblja standardi skrbi s hipertenzijom sadrži izjavu o politici kvalitete standardi skrbi s hipertenzijom ciljeve kvalitete, načine nadzora svih pripravci za hipertenziju bez recepta i nekliničkih djelatnosti, uključujući praćenje unutarnjeg nadzora navedenih standardi skrbi s hipertenzijom, primjenom popravnih i preventivnih radnji te provjerom njihove učinkovitosti, kao i dokumentirane postupke navedene u standardima 2, 3, 4, 5, i 8.

Povjerenstvo za unutarnji nadzor i osoba odgovorna za osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite mora svakih šest mjeseci dostaviti izvješće o provedbi aktivnosti utvrđenih planom i programom mjera za unapređenje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite Agenciji u skladu s važećim propisima.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Važne informacije