Medicinska skrb za hipertenziju standardom.

Zakona o zdravstvenoj zaštiti »Narodne novine«, br. Ovim Pravilnikom utvrđuju se grane specijalizacije, trajanje i program specijalizacija i užih specijalizacija, medicinska skrb za hipertenziju standardom za prijam specijalizanata, način polaganja specijalističkog ispita, odnosno ispita iz uže specijalizacije za medicinske sestre — medicinske tehničare te mjerila koja moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za obavljanje specijalizacija, odnosno užih specijalizacija za medicinske sestre — medicinske tehničare.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose medicinska skrb za hipertenziju standardom medicinske sestre na odgovarajući način primjenjuju se i na osobe s nazivom medicinski tehničar. Članak 2. Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje: Specijalizacija i uža specijalizacija jest oblik organiziranog stjecanja teorijskih i praktičnih stručnih znanja i znanstvenih spoznaja prema propisanom programu koja se može obavljati samo u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama.

Specijalizant jest medicinska sestra koja je u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi ili u trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili ima privatnu praksu ili radi kod zdravstvenog radnika privatne prakse u daljnjem tekstu: podnositelj prijedloga te kojoj je povodom prijedloga podnositelja prijedloga izdano rješenje ministra nadležnog za zdravstvo u daljnjem tekstu: ministar o odobrenju specijalizacije.

Specijalizant u smislu ovoga Pravilnika jest i medicinska sestra s kojom je nakon provedenog javnog natječaja u zdravstvenoj ustanovi zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju od 6 mjeseci te kojoj je povodom prijedloga podnositelja prijedloga upućenog nakon isteka probnog roka izdano rješenje ministra o odobrenju specijalizacije.

Voditelj programa specijalističkog usavršavanja jest medicinska dah kholotropnoye hipertenzija, specijalist određene grane specijalizacije s najmanje petnaest godina radnog staža na radnom mjestu za koje je predviđena određena grana specijalizacije.

Voditelj programa specijalističkog usavršavanja koordinira izvođenje programa specijalističkog usavršavanja određene specijalizacije u Republici Hrvatskoj te nadzire rad svih glavnih mentora i mentora, za određenu granu specijalizacije. Voditelja programa specijalističkog usavršavanja imenuje ministar na vrijeme od šest godina. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u daljnjem tekstu: ministarstvo vodi registar voditelja programa specijalističkog usavršavanja po granama specijalizacije.

Voditelj programa specijalističkog usavršavanja ostvaruje godišnju naknadu za rad.

Iznos naknade odlukom utvrđuje ministar. Glavni mentor i mentor su medicinske sestre specijalisti određene grane specijalnosti ili uže specijalnosti koji rade u zdravstvenim ustanovama koje imaju odobrenje za obavljanje specijalizacije, odnosno uže specijalizacije za medicinske sestre.

Članak 3. Medicinske sestre se mogu stručno usavršavati u obliku specijalizacije, odnosno uže specijalizacije. Specijalizacija jest oblik organiziranog stjecanja teorijskih i praktičnih stručnih znanja i znanstvenih spoznaja prema propisanom programu. Program specijalizacija i užih specijalizacija te njihovo trajanje sastavni je dio ovoga Pravilnika Prilog br. Članak 4. Odobrenje za specijalizaciju ili užu specijalizaciju ministar daje na temelju godišnjeg plana potrebnih specijalizacija i užih specijalizacija koji donosi na prijedlog zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost, odnosno privatnih zdravstvenih radnika, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te Hrvatske komore medicinskih sestara.

Članak 5. Specijalizacija ili uža specijalizacija može se odobriti medicinskoj sestri koja medicinska skrb za hipertenziju standardom u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi ili u trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili ima privatnu praksu ili radi kod zdravstvenog radnika privatne prakse te kojoj je izdano odobrenje za samostalan rad licenca.

Medicinskoj sestri iz stavka 1.

Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Članak 6. Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne regionalne samouprave i grad raspisuju natječaj za odabir kandidata za specijalističko usavršavanje. Iznimno od stavka 1. Medicinske sestre iz stavka 2. Kandidat za odobrenje specijalizacije ili uže specijalizacije u daljnjem tekstu: kandidat pored uvjeta iz članka 5.

medicinska skrb za hipertenziju standardom koji uključuju hipertenziju

Članak 7. Prijedlog za odobrenje specijalizacije ili uže specijalizacije ministarstvu podnosi osoba ili tijelo iz članka 5. Ministarstvu je obvezno prilikom dostave prijedloga za odobrenje specijalizacije iz stavka 1. Članak 8. Zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne regionalne samouprave i grad sa specijalizantom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Pri sklapanju medicinska skrb za hipertenziju standardom iz stavka 1. U ugovoru iz stavka 1. Iznimno od stavka 3. Članak 9. Uz prijedlog za odobrenje specijalizacije ili uže specijalizacije ministarstvu je potrebno dostaviti pisanu suglasnost osobe koja je preuzela obvezu glavnog mentora.

Испугаться будет несложно - подъем крут, но абсолютно безопасен, если вы не забудете пристегнуться. Николь все-таки еще не чересчур одряхлела, чтобы не насладиться зрелищем и подъемом.

Бульдозер был с целый дом, однако удобных сидений для пассажиров в нем не предусмотрели, иногда он дергался, но открывавшийся сверху вид, безусловно, стоил хлопот.

Mentori su u pravilu medicinske sestre voditelji pojedinih stručnih jedinica ili medicinske sestre koje sudjeluju u pojedinim oblicima stručne edukacije.

Glavnog mentora i mentore imenuje ministar rješenjem o odobrenju specijalizacije odnosno uže specijalizacije. Glavni mentor i mentori moraju biti radnici u zdravstvenoj ustanovi kojoj je dano ovlaštenje za provođenje određene specijalizacije ili uže specijalizacije. Glavni mentor i mentor mora biti stručnjak iste grane specijalnosti ili uže specijalnosti za koju se specijalizant usavršava. Članak Glavni mentor je odgovoran za propisano provođenje plana i programa specijalističkog staža u cijelosti te točnost podataka u specijalističkoj knjižici.

U tijeku specijalizacije glavni mentor obavlja provjeru znanja specijalizanta putem kolokvija i seminarskih radova i to najmanje četiri puta godišnje.

  1. Пожалуй, начнем отсюда, из знакомых тебе мест.

  2. "Там были набережные, а за ними Цилиндрическое море.

  3. Znakovi sprječavanje hipertenzije

Mentori obavljaju provjeru znanja specijalizanta kontinuirano i o tome podnose izvješće glavnom mentoru. Ako glavni mentor tijekom mentorstva utvrdi da specijalizant ne izvršava obveze iz programa ili nema sklonosti prema struci za koju se usavršava, o tome pisano izvješćuje ministarstvo te osobu ili tijelo iz članka 5.

79 Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene

Glavni mentor tijekom specijalizacije može povući svoju suglasnost o mentorstvu iz objektivnih ili subjektivnih razloga. Obvezan je tu odluku u pisanom obliku dostaviti ministarstvu te osobi ili tijelu iz članka 5.

medicinska skrb za hipertenziju standardom

Ako ministarstvo utvrdi da glavni mentor neodgovorno vodi specijalizanta, o tome obavješćuje osobu ili tijelo iz članka 5. Glavni mentor i mentori za svoj rad po mentorstvu dobivaju godišnju naknadu od osobe ili tijela iz članka 5.

Iznos naknade iz stavka 6. Ako glavni mentor ili mentor tijekom specijalizacije izgubi status mentora iz razloga iz stavka 5.

Glavni mentori i mentori mogu biti medicinske sestre specijalisti određene grane specijalnosti ili uže specijalnosti koji rade u zdravstvenim ustanovama koje imaju odobrenje za obavljanje specijalizacije, odnosno uže specijalizacije za medicinske sestre.

medicinska skrb za hipertenziju standardom hipertenzije i težine

Glavnom mentoru i mentorima može se istovremeno dodijeliti najviše pet specijalizanta. Glavni mentor je obvezan obavljati poslove utvrđene pregledi u liječenju hipertenzije Glavni mentor uz uvjet iz članka 9.

Mentor uz uvjet iz članka 9. Prednost pri odabiru mentora imaju studenti sestrinstva, kao i medicinske sestre s duljim radnim iskustvom u timu hitne medicinske pomoći na terenu. Glavne mentore i mentore nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika odlukom će imenovati ministar.

Imenovani glavni mentori i mentori obvezni su završiti edukaciju za mentore. Edukaciju mentora provodit će ministarstvo organiziranjem tečajeva za mentore. Po završetku tečaja iz stavka 5. Visinu naknade za polaznike tečaja za mentore određuje ministar. Ako privatni zdravstveni radnik osobno traži specijalizaciju ili užu specijalizaciju, obvezan je prilikom zahtjeva za odobrenje specijalizacije dostaviti i ime zaposlenog zdravstvenog radnika medicinska skrb za hipertenziju standardom će ga mijenjati za vrijeme trajanja specijalizacije.

Ministarstvu je potrebno, uz dokumentaciju iz članka 7. Specijalističko usavršavanje može se provoditi u zdravstvenim ustanovama čiji osnivač je Republika Hrvatska, jedinica područne regionalne samouprave i grad, koje ispunjavaju sljedeće uvjete u odnosu na prostor, djelatnike taurina tablete za hipertenziju medicinsko-tehničku opremu: — u zdravstvenoj ustanovi obavljaju se stručni poslovi propisani planom i programom određene specijalizacije ili uže specijalizacije, — medicinska skrb za hipertenziju standardom ustanova ima odgovarajući prostor i opremu, — u zdravstvenoj ustanovi u radnom odnosu s punim radnim vremenom zaposlena najmanje dva specijalista određene grane specijalizacije ili uže specijalizacije za koju se specijalizant usavršava.

Uz uvjete iz stavka 1. Ministarstvo vodi registar zdravstvenih ustanova u kojima se može obavljati specijalističko usavršavanje. Zdravstvene medicinska skrb za hipertenziju standardom koje ispunjavaju mjerila medicinska skrb za hipertenziju standardom članka Zahtjev treba sadržavati kratki elaborat o radu zdravstvene ustanove ili njenog dijelate dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka Ministar rješenjem na vrijeme od šest godina ovlašćuje zdravstvene ustanove medicinska skrb za hipertenziju standardom ispunjavaju medicinska skrb za hipertenziju standardom iz članka U zahtjevu za davanje ovlaštenja iz stavka 3.

O svakoj promjeni uvjeta iz članka Ako zdravstvena ustanova ne medicinska skrb za hipertenziju standardom sukladno stavku 5. Iznos troškova specijalizacije odlukom utvrđuje ministar. Troškove iz stavka 1. Zdravstvenim ustanovama u kojima specijalizant obavlja program specijalističkog usavršavanja, sredstva se doznačuju razmjerno trajanju dijela specijalističkog usavršavanja.

Stranci pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom mogu obavljati specijalističko usavršavanje uz prethodnu suglasnost ministra. Specijalizant započinje s obavljanjem specijalističkog usavršavanja u roku od mjesec dana od dana izdavanja rješenja o odobrenju specijalizacije. U roku iz stavka 1. Specijalizant obavlja specijalizaciju u radnom vremenu od ovi lijekovi za liječenje hipertenzije sati tjedno.

Vrijeme provedeno na specijalizaciji smatra se vremenom provedenim na radu, a plaća se na temelju ugovora o radu sukladno Zakonu o radu. Specijalizant provodi program specijalizacije bez prekida. O svakom prekidu u tijeku trajanja specijalizacije osoba ili tijelo iz stavka 5. Iznimka od stavka 3.

Za taj prekid prilaže se potvrda ravnatelja, odnosno čelnika osobe ili tijela iz članka 5. Ako je prekid opravdan, specijalizacija se produžuje za vrijeme za koje je prekid trajao. Specijalistički staž upisuju u specijalističku knjižicu glavni mentor i mentori u stručnim jedinicama kojima specijalizant obavlja specijalističko usavršavanje, prema medicinska skrb za hipertenziju standardom planu i programu.

Но не хочу говорить этого остальным.

Obrazac specijalističke knjižice is stavka 1. Nakon obavljenog programa specijalističkog usavršavanja specijalizant polaže specijalistički ispit. Specijalistički ispit polaže se najkasnije u roku od tri mjeseca od završetka specijalističkog usavršavanja. Prijava za polaganje specijalističkog ispita podnosi se ministarstvu najmanje mjesec dana prije pristupanja polaganju ispita.

Prijava treba sadržavati molbu kandidata, molbu osobe ili tijela iz članka 5. Ispitivači na specijalističkim ispitima su specijalisti određene grane specijalnosti ili uže specijalnosti s radnim iskustvom od najmanje 15 godina na području određene specijalnosti ili uže specijalnosti, dokazanim aktivnim sudjelovanjem u stručnom radu stručna društva, seminari, objavljivanje stručnih članaka, sudjelovanje u radu povjerenstava koja se bave stručnim radom može li biti infarkt hipertenzija interesa za sestrinstvo i drugodokazom o obavljenoj edukaciji iz stručnih ili znanstvenih disciplina relevantnih za sestrinstvo i dokazom o medicinska skrb za hipertenziju standardom studiju sestrinstva.

Obrazac hospitalizacije zbog rehabilitacije 3. Prijava zaraznih bolesti.

Listu ispitivača za pojedine zdravstvene ustanove donosi ministar, a temeljem prethodno pribavljenog mišljenja nadležne komore i stručnog društva Hrvatske ne skupe lijekove za hipertenziju medicinskih sestara. Ministar rješenjem odobrava polaganje specijalističkog ispita kojim imenuje medicinska skrb za hipertenziju standardom komisiju i tajnika te datum polaganja specijalističkog ispita. Ispitna komisija broji tri člana, od kojih je jedan mentor specijalizanta, a druga dva specijalisti iste grane specijalizacije ili uže specijalizacije za koju se polaže ispit.

hipertenzija je dobro živjeti u ozračju korisni u hipertenzije

Iznimno od stavka 2. Ispitna komisija i tajnik na specijalističkim ispitima imaju pravo na naknadu. Iznos naknade iz stavka 4. Specijalistički ispit polaže se u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je specijalizant proveo pretežiti dio programa određene grane specijalnosti ili uže specijalnosti.

Zdravstvene ustanove u kojima se polažu specijalistički ispiti moraju imati bar dva ispitivača iste grane specijalnosti ili uže specijalnosti. Opći uspjeh kandidata na specijalističkom ispitu medicinska skrb za hipertenziju standardom se sa položio ili nije medicinska skrb za hipertenziju standardom. Ocjena se daje većinom glasova članova ispitne komisije i upisuje se uz pitanja u zapisnik o polaganju specijalističkog ispita.

Obrazac zapisnika o polaganju specijalističkog ispita tiskan je u Prilogu III. Medicinskoj sestri koja je položila specijalistički ispit ili je na temelju članka Ministarstvo vodi evidenciju o medicinskim sestrama koje su položile specijalistički ispit. Kandidat koji ne položi ispit prvi puta, može ga ponoviti u roku koji zapisnički utvrdi ispitna komisija, a koji ne može biti kraći od mjesec dana, niti dulji od tri mjeseca od dana polaganja ispita.

Ako kandidat ne položi ispit drugi puta, može ga još jednom ponoviti kroz daljnja tri mjeseca. Ako medicinska skrb za hipertenziju standardom nakon ponovljenog roka kandidat ne položi ispit, upućuje se na ponovno obavljanje specijalističkog usavršavanja u trajanju koje odredi ispitna komisija, a koje ne može biti kraće od tri mjeseca.

Troškove specijalističkog usavršavanja u tom slučaju kandidat snosi sam. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita ili odustane od započetog ispita bez opravdanog razloga, smatra se da ispit taj put nije položio i mora ga ponoviti u roku koji odredi ispitna komisija, a koji ne smije biti dulji od tri mjeseca.

Troškove ispita u tim slučajevima kandidat snosi sam.

medicinska skrb za hipertenziju standardom who preporuke hipertenzija

Nazivi specijalista iz područja zdravstvene njege u sestrinstvu su sljedeći: 1. Nazivi užih specijalista iz područja zdravstvene njege u sestrinstvu su sljedeći: 1. Medicinskim sestrama koje imaju završen studij sestrinstva po položenom, odnosno priznatom specijalističkom ispitu ili ispitu iz uže specijalnosti u nazivu se umjesto »medicinska sestra — medicinski tehničar« upisuje naziv zanimanja stečen po završetku studija.

Medicinskim sestrama, sukladno članku Zakona o zdravstvenoj zaštiti može se specijalistički staž obavljen u inozemstvu priznati djelomično medicinska skrb za hipertenziju standardom u cijelosti ako plan, program i trajanje specijalizacije obavljene u inozemstvu bitno ne odstupa od plana i programa propisanog ovim Pravilnikom.

Medicinskim sestrama koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika rade na području zdravstvene zaštite najmanje 15 godina, a u zdravstvenoj ustanovi na radnom mjestu za koje je određena specijalizacija, odnosno uža specijalizacija najmanje 10 godina priznaje se status specijalista, odnosno užeg specijalista te medicinska skrb za hipertenziju standardom specijalnosti, odnosno uže specijalnosti.

Iznimno iz stavka 1.

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara

Medicinske sestre koje danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju završen studij sestrinstva priznaje se status specijalista ili užeg specijalista ako rade u zdravstvenoj ustanovi na radnom mjestu za koje se traži priznavanje statusa specijaliste ili užeg specijaliste najmanje 7 godina. Zahtjev za priznavanje statusa specijalista, odnosno užeg specijalista iz članka Zahtjevu iz stavka 1. Zdravstvene ustanove obvezne su najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ministarstvu dostaviti godišnji plan potrebnih specijalizacija i užih specijalizacija.

U planu iz stavka 1.

hipertenzija javlja kao

Važne informacije