Kbs s hipertenzijom icd kod

Journal of American College of Cardiology —, Antitrombotski lijekovi: Niskomolekularni heparin NMH ili nefrakcionirani heparin se daju rutinski, osim ako nisu kontraindicirani npr. Ako se koristi nefrakcionirani heparin, APTV aktivirano parcijalno tromb. Enoksaparin je kbs s hipertenzijom icd kod heparin izbora; najučinkovitiji je kad se s primjenom započne odmah po primitku. Nadroparin i dalteparin su također učinkoviti. Učinak hirudina i bivalirudina, novih direktnih antitrombotskih lijekova, još se ispituje kliničkim studijama.

Primijenjeni IV u prvih nekoliko sati poboljšavaju prognozu smanjujući veličinu kbs s hipertenzijom icd kod, stopu ponovne pojave ishemije, učestalost pojave ventrikulske fibrilacije i rizik smrtnosti. Funkcija srčanog mišića nakon oporavka u najvećoj mjeri ovisi o veličini obimu infarkta. Tijekom liječenja β—blokatorima pažljivo se mora pratiti srčana frekvencija i krvni tlak.

Doza se smanjuje s pojavom bradikardije ili hipotenzije.

Prof.dr.sc. Diana Delić Brkljačić, dr.med.

Nitrati: Kratkodjelujući nitrat, nitroglicerin, koristi se kako bi se smanjio srčani rad. Nitroglicerin dilatira vene, arterije, arteriole, smanjujući predopterećenje i zaopterećenje. To dovodi do smanjenja potrebe miokarda za kisikom i tako smanjenja ishemije. Nitroglicerin se daje u prvih 24—36 h bolesnicima sa srčanim zatajivanjem, velikim prednjim infarktom, protrahiranim bolovima u prsištu, hipertenzijom. Krvni tlak može biti snižen za 10—20 mmHg, ali sistolički ne ispod 80—90 mmHg.

Produljena upotreba može koristiti bolesnicima s ponavljanim bolovima u prsištu ili dugotrajnijom plućnom kongestijom.

Dokazano je kako nitroglicerin u prvih nekoliko sati smanjuje veličinu infarkta, te na kraće, ali moguće i na duže vrijeme, smanjuje rizik od smrti. Nema razloga za rutinsku primjenu nitroglicerina kod IM niskog rizika i bez komplikacija. Drugi lijekovi: ACE inhibitori smanjuju smrtnost od IM, naročito u bolesnika s prednjim infarktom, srčanim zatajivanjem ili tahikardijom.

Najveća korist se postiže u visokorizičnih bolesnika u ranom stadiju oporavka. Blokatori receptora angiotenzina II mogu biti učinkovita zamjena u bolesnika koji ne podnose ACE inhibitore najčešće radi kašlja.

Trenutno nisu lijekovi prve linije za IM. Kontraindikacije su hipotenzija, renalna insuficijencija, izrael liječenje hipertenzije stenoza bubrežne arterije i poznata preosjetljivost na lijek.

Može se primijeniti niskomolekularni ili nefrakcionirani heparin. Rizik je veći od potencijalne koristi. U bolesnika sa srednjim rizikom i onih s dokazanom kontinuiranom ishemijom miokarda, rana angiografija je indicirana kako bi se pronašla lezija koja uzrokuje simptome i procijenio kbs s hipertenzijom icd kod drugih lezija i funkcija LV.

Heparin ili NMH se gotovo uvijek koristi, izbor ovisi o načinu reperfuzije. Također se razmatra u slučaju neuspjeha PCI ili kad se ne može obaviti npr. Međutim, ako nije dostupna u tom vremenu ili je kontraindicirana, daje se IV fibrinolitik. Točan vremenski prozor u kojem bi se fibrinolitik trebao dati prije PCI još nije utvrđen.

On the way to MusicBank, Hwang Chiyeol, etc [KBS World Idol Show K-RUSH Live - Ep.18/2017.07.07]

Ako je PCI nedostupna, fibrinolitici se mogu ponovno dati. Fibrinolitici trombolitici : Reperfuzija fibrinoliticima najučinkovitija je u prvih nekoliko minuta do sati nakon početka IM.

noncestrealite.com Diana Delić Brkljačić, noncestrealite.comje KBCSM | Aritmije KBCSM

Što se ranije započne davanje fibrinolitika, učinci su bolji. Najveća korist se postiže ako se daju do 3 sata od početka tegoba, iako koristi može biti i do 12 sati. Elektrokardiografski kriteriji za primjenu fibrinolitika su elevacija ST—segmenta u 2 ili više susjednih odvoda, tipični simptomi i novonastali blok lijeve grane, posteriorni IM visoki R—zubac u V1 i depresija ST—segmenta u odvodima V1—V4, potvrđen 15—kanalnim EKG—om—koristi se 12 uobičajenih odvoda i 3 desna prekordijalna odvoda.

Neki se bolesnici javljaju u hiperakutnoj fazi infarkta obilježenom visokim T—valovima. Ovaj nalaz ne odgovara kriterijima za primjenu fibrinolitika; EKG se ponavlja za 20 min kako bi se vidjelo je kbs s hipertenzijom icd kod se razvila elevacija ST—segmenta. Apsolutne kontraindikacije za primjenu fibrinolitika su aortna disekcija, perikarditis, prethodni hemoragični CVI u bilo koje vrijemeishemični CVI u zadnjih godinu danaaktivno unutarnje krvarenje ne menstruacijaintrakranijalni tumor.

Bolesnicima koji su prethodno dobivali streptokinazu ili anistreplazu, ne janje s hipertenzijom se ti lijekovi. Oni pretvaraju jednolančani plazminogen u dvolančani plazminogen, koji ima fibrinolitičku aktivnost. Imaju različite karakteristike i sheme doziranja TBL. Najčešće se preporučuju tenekteplaza i reteplaza, jer se tenekteplaza daje u jednom bolusu kroz 5 sekundi, a reteplaza kao dvostruki bolus.

Pogreške u doziranju su najmanje u usporedbi s drugim fibrinoliticima, koji imaju složeniju shemu doziranja. Tenekteplaza, kao i alteplaza, ima srednji rizik od intracerebralnog krvarenja, ima višu stopu rekanalizacije od drugih fibrinolitika, te visoku cijenu. Reteplaza ima najveći rizik kbs s hipertenzijom icd kod intracerebralnog krvarenja i stopu rekanalizacije sličnu tenekteplazi i također visoku cijenu. Streptokinaza može izazvati alergijske reakcije, posebno ako se koristila prethodno.

Daje se u infuziji kroz 30—60 min; međutim, ima nižu učestalost intracerebralnog krvarenja i relativno nisku cijenu. Anistreplaza, koja je srodna streptokinazi, ima slična alergijska svojstva i nešto je skuplja, ali se može dati u jednom bolusu. Kod niti jedne nije potrebno popratno davati heparin. Kod obiju, stopa rekanalizacije je niža nego kod ostalih aktivatora plazminogena. Alteplaza se daje kroz 90 min. Primijenjena s IV heparinom ima višu stopu rekanalizacije od drugih fibrinolitika, nema alergijska svojstva, te je također skupa.

Antitrombotski lijekovi: Nefrakcionirani IV kbs s hipertenzijom icd kod ili niskomolekularni heparin NMH se daje svim bolesnicima sa STEMI, osim ako se ne daje streptokinaza ili anistreplaza ili kbs s hipertenzijom icd kod postoje druge kontraindikacije.

Niskomolekularni heparin enoksaparin primijenjen s tenekteplazom ima isti učinak kbs s hipertenzijom icd kod i nefrakcionirani heparin. Enoksaparin još nije proučavan u kombinaciji s alteplazom, reteplazom ili PCI. U tih bolesnika prednost ima nefrakcionirani heparin u dozi prilagođenoj težini.

Primjena IV heparina sa streptokinazom i anistreplazom se trenutno ne preporučuje. U bolesnika s visokim rizikom od sistemske embolije veliki prednji infarkt, tromb u LV ili atrijska fibrilacijaIV heparin smanjuje incidenciju tromboembolijskih događaja.

Najčešće vrste koje obično dovedu do smrtnog ishoda u prva 72 h su: tahikardija iz bilo kojeg žarištadovoljno brza da dovede do brzog pada minutnog volumena i sniženja krvnog tlaka, AV blok II stupnja tipa Mobitz 2, kompletni AV blok, ventrikulska tahikardija i ventrikulska fibrilacija.

Asistolija nije uobičajena, osim kao terminalna manifestacija progresivnog zatajivanja LV i šoka. Bolesnike s poremećajima srčanog ritma treba kontrolirati radi hipoksije i poremećaja elektrolita koji mogu izazvati ili doprinijeti aritmijama. Poremećaji sinusnog čvora: Ako je ugrožen dotok krvi u sinusni čvor, može doći do poremećaja rada sinusnog čvora.

  • MSD priručnik dijagnostike i terapije: Akutni koronarni sindromi
  • Ugradnja totalne proteze kuka cementna i bezcementna Zamjena rsklimane proteze kuka ugradnja revizijske proteze Ugradnja totalne proteze koljena Artroskopska operacija meniska koljena vađenje meniska, šivanje meniska Artroskopska rekonstrukcija prednje i stražnje ukrižene sveze Artroskopija gležnja Operacije kod iščašenja patele stabilizacija patele Operacije deformiteta prstiju stopala halux valgus Operacije kod rupture i bolesti Ahilove tetive Operacija rotatorne manžete ramena Operacija akutnog i kroničnog iščašenja akromioklavikularnog zgloba Operacija teniskog lakta Operacije kompresije živaca sindrom karpalnog kanala, sindrom kubitalnog kanala Operacija Dupuytrenove kontrakture šake Operacija škljocavog prsta stenozirajući tendovaginitis Kbs s hipertenzijom icd kod kod bolesti tetiva i tetivnih ovojnica Mb de Quervaine Ostosinteza prijeloma zdjelice Osteosinteza svih prijeloma ruku i nogu Liječenje sportskih ozljeda sindrom bolne prepone, tendinoza aduktora, prijelomi zamora

Kbs s hipertenzijom icd kod se češće događa ako otprije postoje smetnje rada sinusnog čvora. Niža srčana frekvencija, ne i preniska, znači i smanjen minutni volumen i moguće smanjenje veličine infarkta. Kod bradikardije s hipotenzijom koja može ugroziti perfuziju miokardadaje se atropin sulfat 0,5—1 mg IV, koji se može ponavljati nakon nekoliko minuta ako je odgovor nije zadovoljavajući.

Bolje je dati više manjih doza, jer visoke doze mogu potaknuti tahikardiju. Ponekad je potrebno postaviti privremeni elektrostimulator. Perzistentna sinusna tahikardija, često je odraz zatajivanja LV i niskog minutnog volumena.

Bez srčanog zatajivanja ili drugog očitog uzroka, ova aritmija može dobro odgovoriti na β—blokatore, dane PO ili IV, ovisno o stupnju hitnosti. Paroksizmalna atrijska tahikardija nije uobičajena i obično se javlja u bolesnika koji su i prije imali takve epizode. Atrijske ekstrasistole su obično benigna pojava, ali ako se frekvencija povećava, postoji mogućnost da se radi o zatajivanju lijeve klijetke.

Učestale atrijske ekstrasistole mogu reagirati na β—blokator. Atrijska fibrilacija koja se javlja u prva 24 sata obično je prolazna. Fibrinolitici smanjuju njezinu pojavnost. Rekurentna paroksizmalna fibrilacija atrija je loš prognostički znak a povećava rizik od sistemske embolije. Zbog rizika od sistemske embolije vidi str. Srčana frekvencija i krvni tlak se pažljivo prate. Digoksin IV, koji nije učinkovit kao β—blokatori, se koristi u bolesnika s atrijskom fibrilacijom i sistoličkom disfunkcijom LV.

Obično je potrebno barem 2 sata da digoksin učinkovito snizi srčanu frekvenciju. Diltiazem se može dati u IV infuziji, kako bi se kontrolirala srčana frekvencija kroz duže vrijeme. Ako atrijska fibrilacija ugrozi hemodinamski status uzrokujući zatajivanje LV, hipotenziju, bol u prsištu radi se hitna kardioverzija. Ako se nakon kardioverzije ona ponovno javi, treba razmisliti o amjodaronu IV.

U slučaju atrijske undulacije, frekvencija se kontrolira kao i kod fibrilacije, ali heparin nije potreban. Smetnje provođenja: AV blok II stupnja Mobitz tip 1 Wenckebachov blok, progresivno produljivanje PR—intervala je relativno česta pojava u inferiornom infarktu; kbs s hipertenzijom icd kod kbs s hipertenzijom icd kod u viši blok. Frekvencija kompletnog AV bloka ovisi o lokalizaciji infarkta.

AV blok II stupnja Mobitz tip 1 često i ne zahtijeva liječenje. Dok se on ne postavi, može se koristiti vanjska elektrostimulacija. Premda infuzija izoproterenola može privremeno popraviti frekvenciju, ne koristi se jer može povećati potrebu miokarda za kisikom i potencirati poremećaje ritma. Primjena atropina 0,5 mg svakih kbs s hipertenzijom icd kod min do ukupne doze od 2,5 mg može biti korisno u AV bloku uskih QRS—kompleksa sa sporom frekvencijom ventrikula, ali se ne preporuča u novonastalom AV bloku širokih—kompleksa.

  • Dodatno, na Europskom kongresu o zatajivanju srca, koji je održan u Firenci
  • Da opasnost od hipertenzije i hipotenzije
  • Hipertenzija kako da liječe bolesti
  • Koleretik hipertenzija
  • Osnovnu školu i Matematičku gimnaziju završila sam u Zagrebu.
  • Crp hipertenzija

Ventrikulske aritmije: Ove aritmije su česte i mogu biti posljedica hipoksije, poremećaja elektrolita hipokalijemije, hipomagnezijemije ili pretjerane simpatičke aktivnosti u ishemičnim stanicama u tkivu koje graniči s infarciranim koje nije električki aktivno. Ventrikulske kbs s hipertenzijom icd kod, koje su česte nakon IM, ne zahtijevaju liječenje. VT bez hemodinamske nestabilnosti može se liječiti IV lidokainom, prokainamidom ili amjodaronom.

Neki kliničari u kompleksnim ventrikulskim aritmijama daju magnezijev sulfat 2 g IV tijekom 5 min, bez obzira je li serumski Mg snižen ili ne. VT je moguća i mjesecima nakon IM. Kasna VT se češće javlja u bolesnika s transmuralnim infarktom, i tada je obično postojana. Kasna VF obično ukazuje na produljenu ili povratnu ishemiju miokarda, i kad je udružena s hemodinamskim kbs s hipertenzijom icd kod, je loš prognostički znak.

U slučaju VF odmah se vrši nesinkronizirana kbs s hipertenzijom icd kod vidi str. Primjena β—blokatora IV u ranom stadiju IM, te peroralni nastavak liječenja smanjuje pojavnost ventrikulskih aritmija uključujući VF i smrtnost bolesnika bez srčane dekompenzacije i hipotenzije. Profilaktična primjena drugih lijekova npr. Pojava kompleksnih ventrikulskih aritmija ili nepostojane VT, nakon akutne faze, osobito sa značajnom kbs s hipertenzijom icd kod disfunkcijom LV, ukazuje na povećan rizik od smrti.

U obzir dolazi ugradnja implantabilnog kardioverter—defibrilatora ICD. Programirana endokardna stimulacija može pomoći u izboru najučinkovitijeg antiaritmika ili utvrditi u kojoj je mjeri potrebna ugradnja ICD. Prije početka liječenja antiaritmicima ili ugradnje ICD, trebalo bi učiniti koronarografiju i druge pretrage kako bi se otkrila moguća ponavljana ishemija u podlozi, koja bi zahtijevala PCI ili CABG. Zatajivanje srca: Srčano zatajivanje je češće u bolesnika s velikim infarktima po EKG—u ili srčanim markerima i onih s mehaničkim komplikacijama, hipertenzijom ili dijastoličkom disfunkcijom.

Klinički nalaz ovisi o veličini infarkta, povećanom tlaku punjenja LV, stupnju smanjenja minutnog volumena. Česti su zaduha, inspiratorni hropci u plućnim bazama i hipoksemija. Liječenje ovisi o težini.

Centar za aritmije i elektrostimulaciju srca KBC Sestre milosrdnice

U blagim slučajevima, često je dovoljan samo diuretik Henleove petlje npr. Za teže slučajeve, često se koriste vazodilatatori npr. Za vrijeme davanja vazodilatatora često se mjeri plućni kapilarni tlak kateterizacijom desnog srca Swan— Ganzovim kateterom. Najbolje je početi s kratkodjelujućim ACE inhibitorom u niskim dozama npr.

  1. Nove smjernice za dijagnostiku i liječenje zatajivanja srca - noncestrealite.com
  2. MKB – Wikipedija

Za teško srčano zatajivanje, intraortna kbs s hipertenzijom icd kod balonska pumpa često privremeno popravlja hemodinamsko stanje. Kad revaskularizacija ili kirurško liječenje nije od pomoći, razmišlja se o transplantaciji srca. Dugoročne implantabilne pomoćne naprave biventrikulske ili u LV se mogu koristiti do transplantacije. Ako transplantacija nije moguća one se mogu koristiti trajno.

Povremeno, njihovo korištenje može dovesti i do oporavka, te se mogu odstraniti za 3—6 mjeseci. Ako srčano zatajivanje uzrokuje hipoksemiju, daje se O2 preko nosnog katetera kako bi se održao PaO2 ~13,3 kPa ili mmHg što može pomoći u oksigenaciji miokarda i ograničenju ishemične zone. Ishemija papilarnog mišića uzrokuje nepotpunu koaptaciju listića mitralnog zaliska, što je prolazno u većini slučajeva.

Ali u nekih bolesnika, ožiljak papilarnog mišića ili slobodnog zida može uzrokovati trajnu mitralnu regurgitaciju. Funkcionalna insuficijencija papilarnog mišića je karakterizirana apikalnim kasnim sistoličkim šumom, koji je obično prolazan.

Smjernice ESC-a za dijagnostiku i liječenje akutnog i kroničnog zatajivanja srca

Ruptura papilarnog mišića najčešća je u inferoposteriornom infarktu zbog okluzije desne koronarne arterije. Dovodi do akutne, teške mitralne regurgitacije. Očituje se naglom pojavom glasnog apikalnog holosistoličkog šuma i obično edemom pluća. Učinkovita metoda je zamjena mitralnog zaliska. Iako je ruptura interventrikulskog septuma rijetka, 8—10 puta je učestalija od rupture papilarnog mišića.

Karakterizirana je naglom pojavom glasnog sistoličkog šuma i strujanja uz lijevi rub sternuma u 3.

Akutni koronarni sindromi

Dijagnoza se može potvrditi kateterizacijom srca i usporedbom saturacije kisikom ili PO2 u uzorcima krvi desnog atrija, DV i pulmonalne arterije. Liječenje je kirurško, te bi se trebalo odgoditi do najviše 6 tjedana nakon IM kako bi infarcirani miokard maksimalno zacijelio; ako je hemodinamska nestabilnost produžena, indicirana je ranija operacija unatoč visokom riziku smrtnosti.

Incidencija rupture slobodnog zida se povećava s dobi i učestalija je u žena. Očituje se naglim padom arterijskog tlaka i često znakovima tamponade srca. Kirurško liječenje rijetko ima uspjeha. Ruptura slobodnog kbs s hipertenzijom icd kod gotovo uvijek ima smrtni ishod. Aneurizme ventrikula: Na mjestu opsežnog infarkta se može stvoriti lokalizirano izbočenje zida ventrikula, obično lijevog.

Aneurizme ventrikula su česta pojava, naročito u većim transmuralnim infarktima, često prednje stijenke. Mogu se razviti u nekoliko dana, tjedana, mjeseci.

Važne informacije