Hipertenzija koji uzeti skrb majka. Kronična hipertenzija (visok krvni tlak)

Utjecaj trudnoće na kroničnu hipertenziju

Koje su prednosti Nifty prenatalnog testa? Moderna antenatalna skrb uključuje sprečavanje, prepoznavanje i liječenje svih bolesti i patoloških stanja koja mogu ugroziti trudnoću i uzrokovati bolest ili smrt majke i djeteta u svezi s trudnoćom, porodom i babinjem, ali i obrazovanje trudnice i njene okoline i socijalnu skrb za obitelj.

Mnoge od njih trebaju liječenje, a sve posebnu skrb tijekom trudnoće. One smiju zanijeti, spontano ili postupcima izvantjelesne oplodnje, ali ishod trudnoće može biti zadovoljavajući samo uz ozbiljno i dobro vođenu trudnoću. Samo za Hrvatsku s oko 40 poroda godišnje to znači da trudnoća i poroda moraju voditi najiskusniji porodničari uz pomoć najrazvijenije tehnologije i za bar toliko djece trebaju brinuti najiskusniji neonatolozi uz najrazvijeniju tehnologiju.

Ovakva je skrb vrlo skupa, a zahtijeva hipertenzija koji uzeti skrb majka dovoljno vremena i prostora i motivirano, visoko obrazovano srednje medicinsko osoblje.

Kronična hipertenzija (visok krvni tlak)

Pokazalo se jeftinijim organizirati rodilišta u nekoliko hijerarhijski precizno organiziranih nivoa, stupnjeva. U nas sve porode obavljaju primalje i ginekolozi, no u svijetu je dopuštena organizacija rodilišta I stupnja samo s primaljom i liječnikom opće medicine general practitioner, neka vrsta obiteljskog liječnika. U rodilištima II razine osigurana je specijalistička skrb, u svijetu to ne mora uvijek biti opstetričar, a uključuje mogućnost operacijskog završetka trudnoće i moguću sterilizaciju.

Hipertenzija: Lekovi u terapiji povišenog krvnog pritiska

Oprema je bolja, omogućen je nadzor nad blažim poremetnjama trudnoće. Postoji jedinica za skrb novorođenčadi i pedijatar. Ovaj posao obavljaju regionalne bolnice s rodilištima do oko poroda godišnje. Sve trudnice u kojih, zbog osnovne bolesti i poremetnje postoji, ili se tijekom trudnoće uoči, opasnost po zdravlje ili život majke ili djeteta, trebaju biti, najranije što je to moguće, upućene u rodilište III razine.

U toj, tercijarnoj instituciji, osigurana je potpuna opstetrička i neonatalna koji je izliječen od hipertenzije mišljenja. Moguć je nadzor i liječenje svih poremetnji trudnoće, vođenje svih poroda i skrb za svu novorođenčad. Takve institucije posjeduju sve poznate tehnološke mogućnosti neophodne hipertenzija koji uzeti skrb majka nadzoru trudnoće, poroda i skrbi za novorođenče, brinu se za praćenje najnovijih znanstvenih studija o unapređenju, zbrinjavanju i liječenju takvih trudnoća i organiziraju obrazovanje djelatnika svih triju nivoa.

Antenatalna skrb

Naravno da ovakav tip instiutucije zahtijeva osiguranje svih uvjeta za rad u skladu sa svjetskim standardima i stalnu suradnju sa svjetskim centrima. Jedna tercijarna institucija dovoljna je za potpunu skrb za oko 1 milijun stanovnika.

Cost-effective analize najvećih svjetskih centara pokazale su veliku djelotvornost isplativost ovakvog tipa organizacije antenatalne skrbi. Ekspertna se skrb tako pruža ugroženim trudnoćama i onih žena koja inače ne hipertenzija koji uzeti skrb majka bile uključena u skrb najkvalitetnijih centara, pa su rezultati za cijelu Hrvatsku jednaki onima hipertenzija koji uzeti skrb majka velikim svjetskim centrima.

Kako voditi trudnoću?

Kronična hipertenzija (visok krvni tlak)

Na pr­vo­me pre­gle­du ti­je­kom trud­no­će pot­reb­no je: uze­ti pre­ciz­nu op­ću i op­stet­rič­ku anam­ne­zu, izra­ču­na­ti ge­sta­cij­sku dob i od­re­di­ti ter­min po­ro­đa­ja. Moramo obaviti gi­ne­ko­loš­ki pre­gled u spe­ku­li­m i hipertenzija koji uzeti skrb majka pal­pa­ci­ju.

Dobro je uze­ti stu­panj či­sto­će va­gi­nal­nog is­cjet­ka i ci­to­loš­ki ob­ri­sak iz stražnjeg nje­ga rod­ni­čnog svo­da, s po­vr­ši­ne materničnoga vra­ta i iz ce­rvi­kal­noga ka­na­la VCE-raz­mazko­ji na­kon bo­je­nja po Pa­pa­ni­co­laouu pre­gle­da­va ci­to­log. Na svakom pregledu potrebno je izmjeriti kr­vni hipertenzija koji uzeti skrb majka, tje­les­nu masu i provjeriti po­sto­ja­nje protei­na u mok­ra­ći. hipertenzija koji uzeti skrb majka

Što je kronična hipertenzija?

Svakoj trudnici već tijekom prvog tromjesečja trudnoće valja od­re­di­ti kom­plet­nu kr­vnu hipertenzija koji uzeti skrb majka, kr­vnu gru­pu, Rh-fak­tor, provesti testiranje na he­pa­ti­tis B ant­i­gen,odrediti vrijednost TSH hormon kojinadzire rad štitnjače i hipertenzija koji uzeti skrb majka razinu glukoze u krvi na taste.

Može se uči­ni­ti bak­te­rio­loš­ki pre­gled uri­na i hipertenzija koji uzeti skrb majka ka­da uči­ni­ti test pro­bi­ra za kro­mo­so­mo­pa­ti­je u dje­te­ta. U ne­kim se sre­di­na­ma pre­poru­ču­je da oso­ba ri­zič­na po­na­ša­nja uči­ni te­sti­ra­nje na HIV. U že­na s ne­po­volj­nom rep­ro­duk­cij­skom anam­ne­zom ranije su pobacivale, rađale mrtvu djecu, rađale prije termina itd….

U dalj­njem ti­je­ku trud­no­će ant­e­na­tal­ni je nad­zor po­naj­pri­je us­mje­ren na pre­poz­na­va­nju sim­pto­ma pri­je­te­će­ga pri­je­vre­me­nog ra­đa­nja, int­rau­te­ri­nog za­sto­ja ili ub­rza­nja ra­sta, traženje sim­pto­ma preek­lam­psi­je, ocjene pre­zent­a­ci­je, po­lo­ža­ja, dr­ža­nja i sta­va dje­te­ta.

U žena s bolestima koje su postojale prije trudnoće stalno pratimo nastup pogoršanja ili kom­pli­ka­ci­je.

Važno je da­va­nju sav­je­ta o pro­mje­na­ma u ti­je­lu ko­je su već na­stu­pi­le ili ko­je se po­jav­lju­ju ka­ko bi se sma­nji­li strah i ne­po­volj­ne po­slje­di­ce ko­je strah i ne­si­gur­nost mo­gu izaz­va­ti. Pregledi se obavljaju jednom u hipertenzija koji uzeti skrb majka tjedna ili češće. Uvijek postoje neka opća pravila, no učestalost pregleda i same planirane pretrage moguće je prilagoditi svakoj pojedinoj trudnici.

U nas se obič­no pro­vo­de tri pret­ra­ge ul­traz­vu­kom: pr­va pot­kraj prvoga tromjesečja, ka­ko bi se pre­ciz­no utvrdila ge­sta­cij­ska dob, dru­ga oko Pre­ma kli­ni­čkim in­di­ka­ci­ja­ma, broj ul­traz­vuč­nih hipertenzija koji uzeti skrb majka mo­že bi­ti i ve­ći.

U mnogim zemljama razvijenog svijeta tijekom uredne trudnoće ne obavlja se više od 1 do 2 ultrazvučne pretrage. Pre­kon­cep­cij­ska skrb Pre­kon­cep­cij­sko sav­je­to­va­nje je nuž­no boles­ni­ca­ma ko­je bo­lu­ju od bo­le­sti ko­je se u trud­no­ći mo­gu oz­bilj­no hospitalizacija hipertenzija ili u ko­jih je tru­dno­ća opasna.

Ciljevi antenatalne skrbi su:

To su npr. Kod nekih pak bolesti, neplanirana trudnoća može pogoršati tijek bolesti. Kod že­na ko­je se li­je­če li­je­ko­vi­ma ko­ji mo­gu bi­ti te­ra­to­ge­ni va­lja pri­je trud­no­će ko­ri­gi­ra­ti do­ze ili, ako je to mo­gu­će, me­di­ka­ci­ju priv­re­me­no obu­sta­vi­ti ili je pro­mi­je­ni­ti ka­ko bi opas­nost za di­je­te u ti­je­ku na­jos­jet­lji­vi­jeg raz­dob­lja raz­vo­ja bi­la sma­nje­na. Pri­mjer su že­ne ko­je bo­lu­ju od epi­lep­si­je u ko­jih je pri­je trud­no­će pot­reb­no za­po­če­ti mo­no­te­ra­pi­ju da bi se sma­nji­la opas­nost od dis­mor­fo­ge­ne­ze ili že­ne ko­je pri­ma­ju var­fa­rin, a u ko­jih je u trudnoći pot­reb­no pri­je­ći na li­je­če­nje he­pa­ri­nom.

Prekoncepcijsko savjetovanje dobro je preporučiti ženama s ranijom ek­to­pi­čnom hipertenzija koji uzeti skrb majka, pri­jev­re­me­nim po­ro­đa­jem, spont­a­nim po­ba­ča­jima, preek­lam­psi­jom, Rh-imu­ni­za­ci­jom, smrti djeteta itd.

U pa­ro­va s pret­hod­no po­ba­če­nim ili ro­đe­nim dje­te­tom s hipertenzija myshts- flexor abe­ra­ci­ja­ma i u hipertenzija koji uzeti skrb majka korisni hipertenziju hrana obi­telj­skom anam­ne­zom kro­mo­so­mo­pa­ti­ja, kao i u sta­ri­jih že­na, dobro je prije ponovne trudnoće raz­mot­ri­ti pot­re­bu za od­re­đi­va­njem ka­rio­ti­pa ro­di­te­lja ili planirati obavljanje te­sto­va pro­bi­ra, od­nos­no za­hva­te za ana­li­zu fe­ta­lno­ga ka­rio­grama u idu­ćoj tru­dno­ći, Savjetuje se, bar u prvoj trudnoći, prije trudnoće oci­je­ni­ti imu­ni­zi­ra­nost pre­ma ru­be­oli i nei­mu­ne ci­je­pi­ti, te svakako sav­je­to­va­ti pre­sta­nak pu­še­nja, uzi­ma­nja al­ko­ho­la, li­je­ko­va i dro­ga.

Važne informacije