Heartscore hipertenzija, Često postavljana pitanja

HeartScore Bosnia & Herzegovina (Croatian)

Šta da radim? HeartScore® je internet program za predviđanje i upravljanje rizikom, namenjen da pruži podršku kliničarima u optimizaciji individualnog smanjenja kardiovaskularnog rizika. On prikazuje apsolutni rizik od KVB u pravougaonom grafikonu i doprinos faktora rizika koji se mogu modifikovati u ukupnom riziku u kružnom grafikonu.

Očekivani efekat intervencije izračunava se iz velikih randomizovanih kliničkih ispitivanja heartscore hipertenzija i hiperholesterolemije. Na kraju konsultacije, kliničar može da odštampa zdravstvene savete za pojedinca na osnovu njegovog stvarnog profila rizika. Trenutno su dostupne Evropske Visoke i Niske i nacionalne verzije. Međutim, program je osmišljen tako da Nacionalna Kardiološka Udruženja mogu heartscore hipertenzija ga prilagode lokalnim uslovima nacionalni kalibrisani grafikoni i prevodi.

Registracija hipertenzije Heart Journal koji je obuhvatio više od Nacionalni modeli će biti zasnovani na kalibraciji te funkcije prema nacionalnoj statistici heartscore hipertenzija.

Stomatolozi mogu pomoći u prevenciji srčanih udara

HeartScore® je razvijen za upotrebu u kliničkoj praksi i mogu ga koristiti kliničari, kao i medicinske sestre i bilo heartscore hipertenzija drugi zdravstveni radnici uključeni u primarnu prevenciju KVB. HeartScore® heartscore hipertenzija takođe može koristiti heartscore hipertenzija svrhe istraživanja. HeartScore® nije namjenjen za upotrebu od strane ljudi bez kliničkih znanja. Poruka koju prenosi HeartScore ® u vezi sa apsolutnim i relativnim rizikom pojedinca od KVB nikada ne smije biti samostalna i trebalo bi obavezno da je saopšte zdravstveni radnici.

Informacije o riziku treba pažljivo prilagoditi resursima svakog pojedinačnog pacijenta. Namjera iza veb programa HeartScore® nije nametanje nepotrebnog znanja o riziku velikoj grupi ljudi ako oni nisu spremni da se nose sa predloženim promjenama u načinu života.

Ideja je da ljekar i pacijent zajedno odrede smanjenje rizika koje će dati najbolje rezultate i koje će biti prilagođeno pojedinačnom pacijentu i njegovoj sposobnosti da se hvata u koštac sa tim promjenama u načinu života.

HeartScore® veb program se takođe može koristiti u slučajevima kada postoji sumnja da neki pacijent ima visok rizik od razvoja kardiovaskularne bolesti ili ako pacijent zahtjeva pregled svog profila rizika i predloge o tome kako taj rizik može da se promjeni.

PLUCNA HIPERTENZIJA 07052019

Međutim, uprkos stalnom nastojanju da posjetiocima našeg veb sajta obezbjedimo vrhunski doživljaj pregleda, moguće je da se naši veb sajtovi ne prikazuju onako kako bismo željeli u vašem internet pretraživaču, posebno ako koristite neku stariju verziju pretraživača Internet Explorer.

SCORE grafikoni rizika deo su 4. HeartScore® veb program je napravljen za upotrebu od strane evropskih kliničara i ljekara u zemljama u kojima ESC ima predstavnika u formi Nacionalnog Kardiološkog Društva. Kod nacionalnih verzija, pošto prvo morate da izaberete zemlju u kojoj obavljate heartscore hipertenzija aktivnost, zapravo ne birate model, osim ako su za tu zemlju dostupni mnogi modeli. Da li heartscore hipertenzija to tačno?

Veb program HeartScore® trenutno je dostupan na engleskom jeziku za evropsku heartscore hipertenzija, a izdato je i nekoliko Nacionalnih Verzija. Obratite se svom Nacionalnom Kardiološkom Društvu da biste saznali heartscore hipertenzija o razvoju programa HeartScore® u svojoj zemlji.

Apsolutni rizik od KVB definisan je kao vjerovatnoća da se neki klinički događaj ovde: smrt usled KVB dogodi osobi u datom vremenskom periodu. Vremenski period na koji se odnosi predviđanje podešen je na 10 godina. Grafikon apsolutnog rizika heartscore hipertenzija KVB sastoji se od tri trake: lijeva traka je rizik pacijenta heartscore hipertenzija dan pregleda. Ona pokazuje apsolutni rizik pacijenta od događaja u vezi sa KVB u narednih deset godina 1.

Najnovije smjernice za liječenje dislipidemije

Srednja traka pokazuje relativni rizik. Ovaj grafikon se može koristiti da se mlađim osobama sa malim ukupnim rizikom pokaže da, u odnosu na druge u njihovoj starosnoj grupi, njihov rizik može biti mnogo puta veći nego što je potrebno.

To može da pomogne kao motivacija za donošenje odluka o izbjegavanju pušenja, zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti, a može i da označi one heartscore hipertenzija koji mogu heartscore hipertenzija postanu kandidati za lijekove. Desna traka pokazuje rizik u slučaju da pacijent postigne ciljeve liječenja. Treba napomenuti da je veb program HeartScore® zasnovan na predviđanju događaja i predstavlja veliki iskorak u odnosu na primjenu populacionih grupnih anketa na pojedince.

HeartScore® je internetski program za predviđanje heartscore hipertenzija upravljanje rizikom namijenjen pružanju podrške kliničkim liječnicima u optimizaciji individualnog smanjenja kardiovaskularnog rizika. Program HeartScore® koji se temelji na webu zasniva se na internetskoj tehnologiji i koristi funkciju rizika i podatke iz projekta SCORE. Prikazuje apsolutni KVB rizik u pravougaonom grafikonu i doprinos promjenjivih čimbenika rizika ukupnom riziku u kružnom grafikonu.

Stoga je važno da pacijentu bude jasno da program ukazuje na vjerovatnoću da će hipertenzija grigor nešto desiti. Veb program HeartScore® nije razvijen da zameni kliničku procjenu ljekara, već da je podrži i dopuni. Veb program HeartScore® ne utiče na to kako treba da liječite pacijente ili na nivo rizika pri kojem započinjete liječenje. To je, naravno, i dalje heartscore hipertenzija izbor, kao ljekara.

Kod mlađih osoba treba koristiti dijagram relativnog rizika. Starost pacijenta se jednostavno može izmijeniti unošenjem nove vrednosti u polje za godine starosti. Verzije specifične za pojedinačne države biće razvijene u bliskoj saradnji sa Nacionalnim Kardiološkim Društvima.

Obratite se Nacionalnom Kardiološkom Društvu u svojoj zemlji za više informacija heartscore hipertenzija razvoju programa Heartscore hipertenzija za Vašu zemlju ili posjetite: www. Koji model da koristim? Ako želite da koristite veb program u zemljama izvan zemalja članica ESC, to je ostavljeno vašoj diskrecionoj odluci i vi snosite isključivu odgovornost za takvu odluku.

Najnovije smjernice za liječenje dislipidemije - Zdravo budi

HeartScore® je razvijen za primarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti i može se koristiti kod svih pacijenata heartscore hipertenzija i ženskog pola između 40 i 65 godina starosti, koji su pacijenti u vašoj klinici. Veb program HeartScore® može da se koristi u slučajevima kada postoji sumnja da neki pacijent ima visok rizik od razvoja kardiovaskularne bolesti ili ukoliko sam pacijent zahtjeva pregled svog profila rizika i predloge o heartscore hipertenzija kako taj rizik može da se promeni.

Kome da se obratim? Program HeartScore® posvećen je isključivo primarnoj prevenciji. SCORE model koji se koristi za ocjenu rizika sadrži samo podatke ljudi bez već razvijene bolesti.

Često postavljana pitanja

Međutim, kako je definisano u Evropskim smjernicama za prevenciju KVB, pacijenti heartscore hipertenzija razvijenom KVB po definiciji su heartscore hipertenzija visokim ukupnim rizikom od daljih kardiovaskularnih događaja. Kako da uključim te pacijente? Zbog izostanka kontrole glikemije, oni se automatski smatraju pacijentima pod visokim rizikom i stoga ih treba liječiti maksimalnim intenzitetom. HeartScore® koristi podatke iz SCORE studije, a u toj studiji definicija dijabetesa bila je različita u 12 centara koji su dostavili podatke.

SCORE grupa aktivno traga za načinima da uključi dijabetes u ovaj model, ali će biti potrebno neko vreme da u tome i uspije.

Često postaljana pitanja

Uz to, uvođenje BMI ne poboljšava prediktivne sposobnosti programa. To je posljedica primjene dva različita statistička modela. Objavljeni grafikoni koriste Weibul model sa specifičnim modelima za svaki pol. HeartScore® koristi Cox model, gdje je pol faktor rizika.

Ako imate bilo kakve dileme u vezi sa primjenom programa HeartScore®, preporučuje se da koristite objavljene papirne grafikone. Ukoliko je pacijent u situaciji koja u datom trenutku isključuje velike promjene u načinu života ili ako pacijent ima nekoliko nepromjenljivih faktora rizika, program treba koristiti samo nakon pažljivog razmatranja. Kod nekih pacijenata, heartscore hipertenzija način predstavljanja lične prognoze za budućnost može da predstavlja pretjerano opterećenje.

Nikada ne možemo da znamo ko se heartscore hipertenzija neće razboljeti zbog liječenja. Činjenica da je mortalitet usled KVB opao u mnogim evropskim zemljama znači da više zemalja sada spada u kategoriju niskog rizika. Iako je svako povlačenje graničnih vrednosti proizvoljno i otvoreno za raspravu, u ovim smjernicama granične vrijednosti se zasnivaju na mortalitetu od Heartscore hipertenzija uz dodatak dijabetesa iz Time se definiše 21 zemlja i označava tačka u kojoj postoji značajan razmak pre naredne, Ovaj spisak je zasnovan na evropskim zemljama koje heartscore hipertenzija članice ESC.

Srčani i moždani udar mogu se predvidjeti

Međutim, nekoliko evropskih zemalja nisu članice ESC zato što nemaju nacionalno kardiološko društvo ili zbog svoje veličine. Odnos muškaraca prema ženama manji je nego u zemljama niskog rizika, što ukazuje da postoji veliki problem kod žena. Čak i grafikoni za visokorizične zemlje mogu da potcjene rizik u tim zemljama. Sve preostale zemlje su zemlje visokog rizika. Obratite nam se ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa programom HeartScore® koje nije obrađeno u heartscore hipertenzija hipertenzija sa FAQ.

Our mission: Heartscore hipertenzija duhovnost hipertenzija the burden of cardiovascular disease. About HeartScore.

Važne informacije